Tingimused ja privaatsus

PÖFFi lojaalsusprogrammi reeglid

Kehtivad alates 01.02.2023

Hundikari ehk Pimedate Ööde Filmifestivali (edaspidi PÖFF) kodulehe kasutajad ja PÖFFi Passide omanikud on MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali, registrikood 80044767, aadress Telliskivi 60a/2, 10412 Tallinn, Eesti, lojaalsusprogramm, mis annab Hundikarja liikmetele soodustusi ja eripakkumisi. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival jätab endale õiguse igal ajal muuta lojaalsusprogrammi tingimusi ilma teavitamata. Anonüümseks jäävatele kasutajatele ei laiene kõik soodustused.

1. Liitumine

Hundikarjaga liitumiseks on vajalik luua kasutajakonto PÖFFi kodulehel, millega kasutaja kinnitab, et ta on tutvunud ja nõustunud MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali tingimustega ning nõustub oma andmete töötlemisega vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud korrale. Hundikarja liikme ja MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali vahel hakkab kehtima leping (edasipidi Leping) vastavalt käesolevatele tingimustele.

PÖFFi kodulehel saavad kasutajakonto luua vähemalt 18-aastased isikud (või nooremad vanemate nõusolekuga). PÖFFi passi omanikuks saamiseks on vajalik PÖFFi kodulehe kasutajakonto olemasolu või selle loomine. PÖFFi passide ostmisel saadetakse ostjale või PÖFFi passi omanikuna registreeritud isikule e-kiri koos ostukinnituse ja PÖFFi passi kasutusjuhendiga.

2. Liikmelisus

PÖFFi kodulehe konto on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teistele isikutele.
PÖFFi kodulehe konto omanik tuvastatakse PÖFFi müügipunktides personaalse koodi ja konto loomisel kasutatud foto alusel. Passiomanikelt oodatakse valmisolekut omaniku staatust tõendada ka seansile sisenemisel kas kaelakaardi või PÖFFi kontol oma passi näitamisega.
PÖFFi lojaalsusprogrammi liikmelisuse tingimused vaadatakse üle enne iga festivali toimumist arvestades lojaalsusprogrammi kasutuse statistikat ja Hundikarja liikmetelt laekunud tagasisidet.

3. Eelised ja soodustused

PÖFFi konto omanikud saavad:

Enne piletite avalikku müüki ehk piletite eelismüügi päeval saavad pileteid osta:

4. Lepingu lõpetamine

Hundikarja liikmel on igal ajal õigus lõpetada oma liikmelisus. Lepingu saab lõpetada vajutades vastavale lingile oma konto seadete juures või saates vastavasisulise avalduse e-posti aadressile info@poff.ee.

Pärast liikmelisuse lõpetamist ei saa enam kasutada liikmetele mõeldud eeliseid ja soodustusi. Kliendil ei ole enam võimalik oma poff.ee kontosse sisse logida, kõik kliendiga seotud andmed kustutatakse ning seda toimingut ei ole võimalik hiljem tagasi pöörata.

Kui kliendil on festivali kaelakaart või pass, siis see lõpetab samuti kehtivuse.

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival jätab endale õiguse lõpetada kliendiga leping, kui klient ei täida Lepingu tingimusi või väärkasutab oma õigusi.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust telefonil +372 5665 4108 või e-posti aadressil info@poff.ee.

Üldtingimused

Kehtivad alates 01.02.2023

Üldtingimused kehtivad MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali, registrikood 80044767, aadress Telliskivi 60a/2, 10412 Tallinn, Eesti (edaspidi PÖFF) kodulehel poff.ee (edaspidi Koduleht) olevate toodete ja teenuste tellimise kohta. Lisaks käesolevatele üldtingimustele reguleerivad Kliendi ja PÖFFi vahelisi suhteid PÖFFi klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsuspoliitika), Kodulehel olevate toodete hinnakiri, Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldtingimuste, privaatsuspoliitikaga ning toodete / teenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda PÖFFi kodulehel.

1. Toodete ja teenuste tellimine
2. Toodete kättesaamine

3. Tellimusest taganemine

4. Kliendi õigused
5. Kliendi kohustused
6. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali õigused
7. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali kohustused

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust telefonil +372 5665 4108 või e-posti aadressil info@poff.ee.

Privaatsusteade

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival (registrikood 80044767, asukoht Telliskivi 60a/2, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi meie või PÖFF) töötleb isikuandmeid.

Võime Teie isikuandmeid töödelda erinevate protsesside ja suhete raames, sõltuvalt sellest, kuidas olete meiega seotud. Käesolev privaatsusteade on jaotatud erinevateks osadeks, lähtudes erinevatest olukordadest, millal meil võib tekkida vajadus Teie isikuandmeid töödelda. Et saada täpne ülevaade isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis puudutavad just Teid, leidke alljärgnevalt osa(d), mis iseloomustavad Teie kokkupuudet PÖFF-iga (privaatsusteate punkt 1). Lisaks tutvuge meie isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega, mis on toodud käesoleva privaatsusteate lõpus ning mis kirjeldavad põhimõtteid, mis rakenduvad üldiselt kõigile meie poolt teostatavatele isikuandmete töötlemise toimingutele (privaatsusteate punktid 2-8).

Privaatsusteates kasutatud mõisteid tuleks tõlgendada nagu seda on tehtud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta; edaspidi üldmäärus). Filmifestivali all mõtleme erinevaid filmifestivale, mida PÖFF korraldab (Pimedate Ööde Filmifestival, noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide festival PÖFF Shorts, filmitööstuse kohtumine Industry@Tallinn, Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival, Tartu armastusfilmide festival tARTuFF, Kumu Dokumentaal). Eventivali all mõtleme filmifestivalide haldamise portaali.

1. Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused ning isikuandmete säilitamine
1.1. Olen filmifestivali ja/või Industryle kutsutud või registreeritud külaline või ajakirjanik

Käesoleva privaatsusteate tähenduses on filmifestivalile ja/või Industryle kutsutud külalisteks kõik isikud, kes on saanud filmifestivalil ja/või Industry’l osalemiseks PÖFF-ilt vastava akrediteeringu või kes taotlevad seda (sh filmikülalised, filmikülaliste saatjad, press, žüriiliikmed, isikud, kes on esitanud filmi filmifestivalile, filmitööstuse külalised).

Võime töödelda Teie järgmisi isikuandmeid (isikuandmete kategooriad võivad erineda sõltuvalt sellest, millised andmed olete otsustanud meile edastada):

Kui meievahelisest kokkuleppest tulenevalt teeme Teile ka transpordi- ja majutusteenuse broneeringuid võime lisaks töödelda järgmisi isikuandmeid:

Reeglina kogume Teie isikuandmeid Teilt endalt ning säilitame neid Eventivalis Teie profiilil. Te võite luua endale ka Eventivali konto ning sinna ise andmeid lisada ja neid muuta. Teie Eventivali konto seotakse Teie Eventivali profiiliga. Selleks, et Teie jaoks konto loomist lihtsustada, võime Teie nõusolekul luua Teile konto ise, lisades sinna vajalikud isikuandmed Teie profiililt. Kui olete andnud meile nõusoleku Eventivali konto loomiseks, edastame konto eeltäitmise järel Teile Eventivali kasutajakonto ligipääsu, mis võimaldab Teil oma kontol olevaid isikuandmeid hallata (sh saate valida oma salasõna). Profiili ja konto eeltäitmisel või Teiega esimese kontakti loomise eesmärgil võime Teie nime, kontaktandmeid ja tööalaseid andmeid koguda ka avalikest allikatest (Google, LinkedIn, Cinando, Teie organisatsiooni kodulehekülg).

Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Filmikülaliste ja žüriiliikmete andmed (sh nimi ja tööalane teave) avaldatakse ka filmifestivaliga seoses PÖFF-i veebilehel ja teistes allikates. Avaldamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi anda filmifestivali kohta piisavat teavet, mis kaalub meie hinnangul üles Teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on Teie tööalase teabega ning see on ka Teie enda kutsetegevuse huvides. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime Teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat.

1.2. Olen filmifestivalile pileti ostnud külaline

Kui te olete filmifestivalile pileti ostnud külastaja, siis me üldiselt Teie isikuandmeid ei töötle, kuna piletid ei ole isikustatud. Võime Teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed) töödelda, kui osalete nt publiku hääletusel. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et Teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada info@poff.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime.

1.3. Olen lojaalsusprogrammi liige

Käesoleva privaatsusteate tähenduses on lojaalsusprogrammi liikmed kõik isikud, kes on liitunud PÖFF-i lojaalsusprogrammiga Hundikari, luues omale kasutaja PÖFF-i veebilehel või ostes PÖFFi passi.

Töötleme Teie järgmisi isikuandmeid:

Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime Teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat.

1.4. Olen töötajaks või vabatahtlikuks kandideerija

Käesoleva privaatsusteate tähenduses on kandideerijad kõik isikud, kes avaldavad soovi asuda PÖFF-is tööle (töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel) või olla vabatahtlikuks.

Töötleme kandideerijate järgmisi isikuandmeid:

Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Reeglina säilitame Teie isikuandmeid 1 aasta alates värbamisotsuse tegemisest. Kui olete andnud meile oma nõusoleku tulevikus tööpakkumiste tegemiseks, säilitame Teie isikuandmeid kuni 7 aastat või kuni Teie poolt nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime Teie isikuandmeid säilitada kauem.

1.5. Olen uudiskirja saaja

Käesoleva privaatsusteate tähenduses on uudiskirja saajad kõik isikud, kes on liitunud PÖFF-i, PÖFF Shortsi või Just Filmi uudiskirja listiga. Edastame Teile PÖFF-i, PÖFF Shortsi või Just Filmi uudiskirja üksnes Teie nõusolekul, eesmärgiga teavitada Teid erinevatest pakkumistest, üritustest ja teistest meie tegevustest, mis võivad Teile huvi pakkuda. Lisaks viime aeg-ajalt läbi küsitlusi, et saada oma teenuste kohta tagasisidet ning teenuseid selle põhjal edendada.
Uudiskirja saatmiseks töötleme Teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning uudiskirja valdkonna eelistusi.

Teil on õigus uudiskirja saatmiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, klõpsates uudiskirja lõpus oleval lingil või saates e-kirja aadressile press@poff.ee. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni palute end uudiskirja saajate hulgast eemaldada.

1.6. Olen keegi, kes on PÖFF-iga ühendust võtnud või osalenud mõnes PÖFFi korraldatud loosimises

Kui Te võtate meiega ühendust telefoni või e-posti teel või muid vahendeid kasutades või osalete mõnes meie kampaanias, võime töödelda neid andmeid, mille olete ise meile kättesaadavaks teinud (nt nimi, kontaktandmed, pöördumise sisu). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et Teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada info@poff.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime Teie isikuandmeid säilitada kauem.

2. Isikuandmete edastamine

Jagame Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Näiteks kasutame oma tegevuses järgmisi teenusepakkujaid, kes võivad saada ligipääsu Teie isikuandmetele (volitatud töötlejad): Eventival, Google, e-posti teenuse pakkuja, raamatupidamistarkvara pakkuja, makseplatvormi pakkuja, filmide esitamist võimaldava platvormi pakkuja, IT-teenuse pakkujad; filmifestivali ja Industry kutsutud külaliste puhul ka meie töövõtjad ja vabatahtlikud. Kasutame üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks Teie isikuandmete kaitse. Selleks oleme kõigi volitatud töötlejatega sõlminud nõuetekohased andmetöötluslepingud ning jääme vastutavaks Teie isikuandmete kaitse tagamise eest.

Samuti võime Teie isikuandmeid edastada ka järgmistele kolmandatele isikutele, kes tegutsevad Teie isikuandmete suhtes iseseisvate vastutavate töötlejatena:

3. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Edastame Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus, sealhulgas andmete saajale:

4. Turvalisus

Rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks meie hinnangul piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse:
i) tehnoloogia taset,
ii) rakendamise kulusid,
iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, ning
iv) Teile töötlemisest tulenevaid riske.

5. Teie õigused

Teil on oma isikuandmete suhtes kõik kohalduvate õigusaktidega, sh üldmäärusega, ette nähtud õigused seal toodud tingimustel ja ulatuses:

Kui soovite eeltoodud õigusi teostada või Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis palume meiega kontakteeruda allpool toodud kontaktandmetel.

Kui arvate, et Teie isikuandmeid on töödeldud vastuolus käesoleva privaatsusteatega või Teie isikuandmetega seotud õigusi on rikutud, palume sellest meid teavitada privaatsusteate lõpus toodud kontaktandmetel. Rikkumise korral on Teil samuti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kui Teie alaline elukoht või töökoht on mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis ka selle liikmesriigi andmekaitseasutuse poole.

6. Privaatsusteate muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus igal ajal privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Kui muudatused mõjutavad Teid oluliselt, teavitame Teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

7. Kohalduv õigus

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival on Eesti Vabariigis registreeritud ühing, mistõttu kohaldub Teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

8. Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui te soovite teostada oma õigusi enda isikuandmete suhtes, siis palun võtke meiega ühendust alljärgnevatel kontaktandmetel:

Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival
Aadress: Telliskivi 60a/2, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik
E-posti aadress: info@poff.ee
Telefon: +372 5665 410